Gospodarka leśna

Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Zagórz w roku 2015 – sołectwo Morochów

Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Zagórz w roku 2015 – sołectwo Morochów

Ogłoszenie.pdf

SIWZ.pdf

formularz ofertowy.doc

formularz cenowy.doc

opis przedmiotu zamówienia.doc

opis sposobu wykonania zamówienia.doc

wzór umowy.doc

wykaz wykonanych usług.doc

wykaz osób.doc

wykaz sprzętu.doc

oświadczenie.doc

informacja o grupie kapitałowej.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf