Artykuły

"Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz"

"Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz" to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który opiewa na łączną wartość: 759 287,50 zł z czego dofinansowanie wynosi: 683 307,50 zł.

W ramach projektu powstał nowy Ośrodek Wychowania Przedszkolnego oraz zostaną utworzone dodatkowe miejsca w istniejących przedszkolach. „Szczęśliwe przedszkolaki” będą mogły skorzystać z dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

Projekt obejmuje wsparciem dzieci uczęszczające do następujących Ośrodków Wychowania Przedszkolnego: Przedszkole Samorządowe w Zagórzu, OWP przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Porażu, OWP przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Tarnawie Dolnej, OWP przy Szkole Podstawowej w Zahutyniu.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Zagórz, doposażenie i realizacja dodatkowych zajęć w istniejących OWP na terenie gminy.

Termin realizacji: 01.08.2017 r. - 30.09.2019 r. 

WERSJA AKTUALNA:

Regulamin

Formularz

WERSJE ARCHIWALNE:

http://www.bip.ires.pl/gfx/umig-zagorz/files/prawo_lokalne/zarzadzenia/2018/zalaczniki/zalaczniki_do_zarzadzenia_nr_91_2018.pdf

Regulamin rekrutacji do projektu.pdf

Załącznik nr 2.1 - formularz.pdf

Załącznik nr 2.2 - deklaracja.pdf

Załącznik nr 2.3 - oświadczenie.pdf

Załącznik nr 2.4 - zgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf

Rezygnacja z projektu.pdf