Przedłużenie konkursów na treść napisu na pomniku „Nieznanego Konfederata” w Zagórzu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych, z terenu Podkarpacia

Regulamin

Organizatorzy konkursów:

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Cele konkursów dla młodzieży i dorosłych:

Celem konkursów jest zaproponowanie treści napisu, który mógłby zostać umieszczony na cokole pomnika „Nieznanego Konfederata” w Zagórzu. Pomnik powstaje dla uczczenia 250 rocznicy powołania Konfederacji Barskiej i upamiętnienia jej ostatniej bitwy, która miała miejsce 29 listopada 1772 r. na polach nad Zagórzem.

Liczymy na inwencję twórczą uczestników lub skorzystanie z cytatów już istniejących, z podaniem imienia i nazwiska autora.

Zasady uczestnictwa w konkursach dla młodzieży i dorosłych:

 1. Konkursy zostają przedłużone do dnia 9 lipca 2018 r.
 2. Konkursy przeznaczone są dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych, z terenu Podkarpacia.
 3. Propozycje należy przesłać na adres e-mail: mgbp@zagorz.pl lub dostarczyć osobiście do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu.    

   Każdy uczestnik może wysłać do trzech propozycji tekstu.

   W temacie wiadomości należy wpisać : „Konfederacja Barska”.

   Konieczne jest podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz następującej klauzuli:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Zagórz z siedzibą w Zagórzu, ul. 3 Maja 2 oraz przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórzu z siedzibą w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37 w celu:

- Informowania mnie jako uczestnika Konkursu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego o wynikach Konkursu,

- Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu,

- Publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach,

- Wydania nagród,

- Promocji Konkursu.


Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w regulaminie konkursu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.

4. Przysłane propozycje będą oceniane przez trzyosobowe jury powołane przez Organizatora konkursów. Skład komisji oceniającej zostanie podany wraz z wynikami konkursów.

5. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

6. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

7. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu  w  zakresie  koniecznym  do  prawidłowego  przeprowadzenia  Konkursu, jednocześnie wyrażając zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku w przypadku zajęcia nagrodzonego miejsca.

8. Wyniki konkursów: o terminie podsumowania konkursów, ogłoszenia wyników oraz formie odbioru nagród wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni osobiście. Ponadto wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.zagorz.pl, na gminnym profilu facebookowym oraz przez patronów medialnych. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 16 lipca 2018.

9. Laureaci (2 najlepsze propozycje) otrzymają nagrody rzeczowe w postaci tabletów.

   Dla wyróżnionych propozycji, organizator przewidział nagrody w postaci:

    - markowych piór wiecznych,

    - monet okolicznościowych,

    - pamięci USB,

   - koszulek z nadrukiem,

   - pinsów z herbem Zagórza,

   - kubków ceramicznych  i termicznych,

   - przewodników turystycznych

Nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu.

10. Treść najlepszych propozycji napisów zostanie opublikowana na gminnym profilu facebookowym oraz na stronie internetowej www.zagorz.pl.

11. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną;

12. Wygrana w konkursie nie zobowiązuje Organizatora do umieszczenia zwycięskiego napisu na pomniku.

Klauzula informacyjna:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zagórz z siedzibą w Zagórzu (38-540) przy ul. 3 Maja 2 oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zagórzu (38-540) przy ul. Piłsudskiego 37.
 1. Z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych u Współadministratora – Gminy Zagórz  może się Pani/Pan skontaktować pisemnie lub osobiście w siedzibie Współadministratora,  e-mail: urzad@zagorz.pl, iod@zagorz.pl.
 1. Z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych u Współadministratora – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu może się Pani/Pan skontaktować pisemnie lub osobiście w siedzibie Współadministratora, e-mail: akustyk0@op.pl.
 1. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych w następujących celach:
 • Informowania uczestników Konkursów za pośrednictwem kontaktu telefonicznego o wynikach Konkursów,
 • Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursów,
 • Publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach ,
 • Wydania nagród,
 • Promocji Konkursów.
 1. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 1. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratorów Danych Osobowych przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 1. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Ma Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratorów Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursach niezbędne.

Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Konkursów dla młodzieży i dorosłych.

2. Autorzy treści przesłanych na konkurs jednocześnie udzielają Gminie Zagórz niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do pracy, na następujących polach eksploatacji:

 - utrwalenie i zwielokrotnienie pracy i jej egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku elektronicznym i w wersji papierowej;

- wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera i wprowadzenie do sieci komputerowych, w tym sieci Internet, jak również przesyłanie w ramach wyżej wymienionych sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera;

-  publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie;

- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- korzystanie z pracy oraz ich opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, Internecie i wszelkiego rodzaju publikacjach.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursów i obowiązuje do czasu ich zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu
z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursów;

 
Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursów.
 2. Odstąpienie od organizowania konkursów bez podania przyczyny.
 3. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!