SZKODY ŁOWIECKIE PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późń. zm.) informujemy, iż od 1 kwietnia 2018 r. w przypadku wystąpienia szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa wniosek do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania lub adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela/posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu (parter). Szczegółowych informacji udziela kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Pan Ireneusz Kaczmarski: nr tel. (013) 46 22 062 wew.75.

Szkody łowieckie regulują przepisy rozdziału 9 wyżej powołanej ustawy. Teksty ustaw dostępne są na stronie www.sejm.gov.pl  w zakładce ISAP.