Nowy rok, nowy budżet i inwestycje!


Fot. Pixabay

W dniu 28 grudnia 2017 w trakcie sesji budżetowej radni Rady Miejskiej w Zagórzu jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Zagórz na rok 2018. Zaplanowane w nim wydatki opiewają na kwotę 67.629.934,43 zł z czego 32% tj. 21.631.675,20 zł zostanie przeznaczone na inwestycje.

W budżecie Gminy Zagórz na 2018 r po stronie dochodów zapisano kwotę 66.104.670,01 zł (w tym dochody bieżące 50.381.100,00 zł, dochody majątkowe 15.723.570,01 zł). Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych wskazanych do realizacji w 2018 r. przez radnych Rady Miejskiej w Zagórzu znalazły się projekty takie, jak:

  • „Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórzu w kwocie 1.644.723,24 zł (w tym dofinansowanie 1.198.720,86zł)
  • Poprawa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Zagórzu/Przebudowa hali sportowej w celu adaptowania pomieszczeń na kort tenisowy i siłownię z zapleczem w Zagorzu" w kwocie 1.042.543,61 (w tym dofinansowanie 538.983,95zł) – kontynuacja projektu – planowane zakończenie realizacji projektu w 2018r. – całkowita wartość 2.254.148,00zł
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa – w kwocie 2.782.110,00 zł (w tym dofinansowanie 1.338.973,00 zł)
  • Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska) w kwocie 300.000,00zł (w tym dofinansowanie 219.512,00zł) – rozpoczęcie projektu w 2018r. – zakończenie w 2019r. – całkowita wartość projektu 8.977.930,00zł (projekt dotyczy budowy kanalizacji w Czaszynie)
  • Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia w kwocie 10.173.167,00 zł (w tym dofinansowanie 7.857.230,00zł)
  • Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok-Lesko - adaptacja ruin Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych na Centrum Kultury w Zagórzu" – w kwocie 2.956.000,00zł (w tym dofinansowanie 1.860.000,00zł) – kontynuacja projektu – planowane zakończenie realizacji w 2019r. – całkowita wartość projektu 8.562.143,00zł
  • Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem w Kalnicy" w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej w celu adaptowania pomieszczeń na kort tenisowy i siłownię z zapleczem w Zagórzu oraz budowa boiska piłkarskiego z zapleczem w Kalnicy" w kwocie 543.974,00zł (w tym dofinansowanie 271.500,00zł)

       Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Zagórz na realizację w/w zadań. Fundusze pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – zamknęły się kwotą 13.013.420,01zł. Ze środków Państwowych Funduszy Celowych do gminnej kasy trafi 271.500,00zł. Wysokość budżetu w ramach funduszu sołeckiego opiewa na 283.099,58zł Wysokość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie innymi ustawami wynosi 13.606.812,00zł.