UWAGA Przedsiębiorcy - Konieczna aktualizacja danych przedsiębiorców wpisanych do gminnej ewidencji działalności gospodarczej

Z dniem 1 lipca 2011r. została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.( www.ceidg.gov.pl)

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej     ( Dz.U.z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 t.j. )

 

Zadaniem CEIDG jest:

• ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

• udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie

• umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Ewidencji Informację Krajowego Rejestru Sądowego;

• umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego te dane organu.

W związku z powyższym, stosownie do art. 66 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) od 1 lipca 2011 r. rozpoczął się proces przygotowywania do przekazania danych przedsiębiorców - osób fizycznych, zawartych w dotychczasowej gminnej ewidencji działalności gospodarczej gminnej do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (www.ceidg.gov.pl)

Zachodzi zatem konieczność uzupełnienia i aktualizacji wpisów figurujących w gminnej ewidencji działalności gospodarczej o brakujące dane podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tj. NIP, REGON, przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z PKD 2007, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( DZ.U. 2010, Nr 220, poz. 1447 t.j.), oraz dokonanie stosownych zmian we wpisdach, ewentualnie zgłoszenie wykreślenia wpisów przedsiębiorców, którzy nie prowadzą już działalności a nie dopełnili obowiązku zgłoszenia tego faktu do tut. urzędu zgodnie z art. 7d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej( Dz.U. 1999, Nr 101, poz.1178 z późn.zm.).

Zgodnie bowiem z art. 66 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia danych przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, zawartych w dotychczasowej ewidencji, do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

W związku z powyższym apeluje się do przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Zagórz, którzy nie posiadają w dotychczasowym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji numerów: NIP, PESEL, REGON czy przedmiotu działalności gospodarczej, określonego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007, tych którzy posiadają więcej niż jeden wpis w ewidencji oraz tych którzy zakończyli już prowadzenie działalności gospodarczej a nie wykreślili wpisów, o zgłaszanie stosownych zmian ( na formularzach CEIDG) i aktualizację danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie: www.ceidg.gov.pl.