Aktualności

Informacja dotycząca spalania odpadów zanieczyszczonego drewna

W związku z pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypominamy, że obowiązuje całkowity ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych, m.in zanieczyszczonego drewna przez osoby fizyczne w kotłach nieprzystosowanych do tego celu. Za odpad zanieczyszczonego drewna należy uznać m. in.: wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drewno, a także pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami, klejami itp.

Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji takich jak: benzo(α)piren, metale ciężkie, formaldehydy, fenole, ftalany.

Spalanie zanieczyszczonego drewna i jego odpadów w gospodarstwach domowych jest naruszeniem przepisów prawa i w przypadku wykrycia takich działań będą nakładane mandaty karne. Na potrzeby własne, jako paliwo może być wykorzystane jedynie „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone impregnatami oraz innymi powłokami ochronnymi. Jednocześnie przypominamy, że od 2 czerwca 2018 roku na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Palenie drewnem mokrym jest nieekonomiczne i szkodliwe dla układu spalania i systemu kominowego, ponadto powoduje emisję szkodliwych substancji.

Ulotka WIOŚ w Rzeszowie do pobrania pod adresem: https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/12/ulotka-2.pdf

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza otwarty nabór Partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 zamieszczone są na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zagórz”.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Szanowni Państwo – kierowcy i mieszkańcy Powiatu Sanockiego

Apelujemy i prosimy!

Dla Państwa informacji przekazujemy kilka ważnych przyczyn, które najczęściej występują podczas rejestracji/przerejestrowania Waszych pojazdów i powodują dla Was kłopoty, a po ich usunięciu wcześniej, proces rejestracji/wyrejestrowania przebiegłby bez zdenerwowania i odbył się „za jednym podejściem do okienka”. Najczęstsze przyczyny konieczności ponownego zapisania się do kolejki po żeton to:

  • Błędy w fakturach i umowach przeniesienia własności ( pomyłki w VIN, adresowe, brak podpisów współwłaścicieli ) dostarczanie kserokopii umów, faktur, postanowień
    o dziedziczeniu - zamiast oryginałów
  • Brak ważnych badań technicznych pojazdów, konieczność wykonania badania dodatkowego w przypadku zakupu auta po kolizji lub po elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję
  • Brak wydanej wcześniej karty pojazdu, polisy OC, upoważnień od współwłaścicieli, którzy nie stawili się przy okienku, czy tablic rejestracyjnych, które należy zdać przy przerejestrowaniu pojazdu spoza powiatu sanockiego lub przy jego złomowaniu, czasowym wyrejestrowaniu
  • W przypadku pojazdów z zagranicy często brakuje potwierdzenia zapłaconej akcyzy, co uniemożliwia wydanie tablic na przejazd do wykonania badania technicznego; niewłaściwie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego dokumenty, czy błędy w zaświadczeniu od diagnostów też powodują, że trzeba ponownie stawić się do rejestracji

     Gdyby nie te przyczyny, rejestracja trwałaby krótko i nie powodowała nerwowości u klientów, którzy często wręcz wymuszają na pracownikach Wydziału wydanie tymczasowego dowodu rejestracyjnego. Dlatego apelujemy, aby zaglądać na nasze strony internetowe, gdzie opisane są wszelkie procedury, wymagane dokumenty do każdej z czynności:

Czytaj więcej: Szanowni Państwo – kierowcy i mieszkańcy Powiatu Sanockiego