Aktualności

INFORMACJA

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko”

Fot. arch. UMWP

W dniu 29 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o dofinansowanie zakładająca realizację zadania polegającego na wyremontowaniu i przebudowaniu kilku budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem obszarów funkcjonalnie z nimi związanych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Sanok – Lesko. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 18 mln złotych. Z ramienia zarządu, dokument sygnowała członek Zarządu Województwa Maria Kurowska.

Projekt, którego liderem jest miasto Sanok, będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego celem bezpośrednim jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOF Sanok-Lesko.

W krótkiej uroczystości podpisania dokumentu uczestniczyli: poseł Piotr Uruski, Tomasz Matuszewski – Burmistrz Miasta Sanoka, Adam Snarski - Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Anna Hałas - Wójt Gminy Sanok, Bogdan Florek - Skarbnik Miasta Sanoka oraz ks. Paweł Konieczny – z-ca dyr. Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

O PROJEKCIE:

Wartość ogółem projektu wynosi: 18 117 575,76 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 12 718 773,67 zł,

Dofinansowanie: 8 681 591,99 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 31.12.2018 r,

Zakończenie realizacji projektu: 28.02.2021 r.

Projekt składa się z 4 zadań realizowanych przez Lidera Gminy Miasta Sanoka (nie ponosi wydatków w ww. projekcie) oraz czterech partnerów: Gmina Sanok, Gmina Lesko, Gmina Zagórz, Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja niezagospodarowanych obiektów i przestrzeni z nimi związanych funkcjonalnie, obejmująca:

Gminę Zagórz

Nadanie nowej funkcji części budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu wraz z poprawą atrakcyjności i bezpieczeństwa terenu funkcjonalnie związanego z obiektem. Przedmiotem zadania jest adaptacja pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (MGOKiS) z przeznaczeniem na Klub Aktywnego Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem.

Zakres projektu obejmuje:

 • przebudowę (powiększenie) pomieszczenia świetlicy MGOKiS,
 • dostosowanie sanitariatów, w tym sanitariatu dla osób niepełnosprawnych,
 • przebudowę zaplecza socjalnego na aneks kuchenny,
 • zakup wyposażenia Klubu Aktywnego Seniora
 • wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku,
 • budowę skweru miejskiego wraz z chodnikami i alejkami,
 • budowę placu zabaw wraz elementami siłowni zewnętrznej, w tym wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych oraz ogrodzenia,
 • przebudowę oświetlenia wraz z przyłączem elektrycznym,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę miejsc postojowych,
 • budowę fontanny,
 • urządzenie szaty roślinnej,
 • zakup i montaż elementów małej architektury, w tym ławek, stolików, koszy na śmieci, stojaków na rowery.

Wartość ogółem wynosi: 2 011 566,82 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 2 004 079,95 zł,

Dofinansowanie: 1 700 060,99 zł

Czytaj więcej: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko”

Informacja dotycząca spalania odpadów zanieczyszczonego drewna

W związku z pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypominamy, że obowiązuje całkowity ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych, m.in zanieczyszczonego drewna przez osoby fizyczne w kotłach nieprzystosowanych do tego celu. Za odpad zanieczyszczonego drewna należy uznać m. in.: wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drewno, a także pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane pokryte substancjami konserwującymi, lakierami, klejami itp.

Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji takich jak: benzo(α)piren, metale ciężkie, formaldehydy, fenole, ftalany.

Spalanie zanieczyszczonego drewna i jego odpadów w gospodarstwach domowych jest naruszeniem przepisów prawa i w przypadku wykrycia takich działań będą nakładane mandaty karne. Na potrzeby własne, jako paliwo może być wykorzystane jedynie „czyste” drewno, które nie jest zanieczyszczone impregnatami oraz innymi powłokami ochronnymi. Jednocześnie przypominamy, że od 2 czerwca 2018 roku na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Palenie drewnem mokrym jest nieekonomiczne i szkodliwe dla układu spalania i systemu kominowego, ponadto powoduje emisję szkodliwych substancji.

Ulotka WIOŚ w Rzeszowie do pobrania pod adresem: https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/12/ulotka-2.pdf

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza otwarty nabór Partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 zamieszczone są na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zagórz”.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU