Aktualności

Wspieraj Seniora

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka...” - już wieki temu mawiał filozof i pisarz rzymski Cyceron.
We współczesnym świecie pełnym e-booków kto, jak nie seniorzy, mają największe doświadczenie z tradycyjną, papierową książką.
Dlatego też, w ramach współpracy z Miejko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zagórzu zachęcamy i staramy się umożliwić w tym trudniejszym czasie wypożyczenie i dostarczenie książki do domu Seniorom zakwalifikowanym do otrzymania wsparcia w ramach Programu „Wspieraj Seniora”.

PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA

W dniu 09.11.2020 r. rozpoczyna się II edycja naboru - rekrutacji do projektu. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.amd-group.pl w zakładce projektowej "Przystanek - własna firma".

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

- Osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

- Kobiety,

- Osoby długotrwale bezrobotne,

- Osoby z niepełnosprawnościami

- Osoby w wieku 50 lat i więcej,

- Osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)

- rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),

- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

 

W ramach projektu oferujemy:

- Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej

- Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN

- Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

- Ubezpieczenie NNW

- Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe

- Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych

- Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć

Modernizacja i doposażenie budynku Domu Strażaka w miejscowości Mokre poprzez remont schodów oraz zakup stołów świetlicowych.

Gmina Zagórz zrealizowała projekt współfinansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W ramach zadania przewidziano zakup 20 szt. stołów świetlicowych oraz remont schodów zewnętrznych – głównych prowadzących na salę i remont schodów zewnętrznych prowadzących na scenę widowiskową.  Przyznana pomoc finansowa wynosi 10 000,00 zł. Zakres powyższych prac przyczyni się do podtrzymania tradycji i wzrostu integracji mieszkańców oraz zwiększy się zainteresowanie wspólnym życiem kulturalnym wsi, przyczyni się do kształtowania postawy wspólnoty, tolerancji, wzajemnego szacunku i przyjaznych więzi. Istotą operacji jest pobudzenie aktywności środowiska lokalnego, oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Ma zainspirować społeczność lokalną w dalszy rozwój terenów wiejskich, pobudzić nowe inicjatywy, zintegrować w celu wdrażania wspólnych inicjatyw w zakresie ochrony i  zachowania dziedzictwa kulturowego, bogatych obrzędów i tradycji wywodzących się bezpośrednio z terenów wiejskich w pełni wykorzystując istniejący potencjał.