Aktualności

Podsumowanie konsultacji społecznych

W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Zagórz na lata 2016-2023, w lutym 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne opracowywanego dokumentu z podziałem na następujące etapy:

1.1        Spacer badawczy

Spacer badawczy to metoda pozwalająca na poznanie wstępnie wybranego obszaru rewitalizacji. W trakcie badania, przedstawiciele Urzędu pełnili rolę przewodników oprowadzających po miejscach, w których widoczne są zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska społeczne zachodzące w całym otoczeniu. Pozwoliło to na analizę występowania w przestrzeni publicznej zjawisk świadczących o obecności lub braku kapitału społecznego w gminie. Metoda ta pozwoliła na większe zaangażowanie uczestników, w tym mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Spacer badawczy odbył się 6 lutego 2017 r. po wstępnej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

1.2        Spotkanie warsztatowe

6 lutego 2017 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się spotkanie warsztatowe, którego celem było pogłębienie problemów występujących na wstępnie wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Spotkanie przebiegało w następującym porządku:

Czytaj więcej: Podsumowanie konsultacji społecznych

Nabór wniosków w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

Od 13 marca do 11 kwietnia odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Pomoc - przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Pomoc - ma formę premii w wys. 100 000 PLN.

Pomoc - wypłacana jest w dwóch ratach:

I -  rata w wysokości 80% kwoty pomocy w formie zaliczki,

II - rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:

- budowę lub modernizację obiektów budowlanych,

- zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania,

- koszty ogólne (projekt budowlany, koszty uzyskania pozwoleń, itp.).

Dla kogo dotacja?   

            - Wyłącznie dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą.

Jakie warunki trzeba spełniać ?

Czytaj więcej: Nabór wniosków w ramach Poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej...

Nowy Projekt Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa”

Zakres i zasady naboru do Projektu 

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” informuje, że nabór do Projektu: Aktywność dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy nordic walking - wybierz sam. rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 10 lutego trwać będzie do dnia 27 lutego włącznie. Obszarem naboru do Projektu jest teren Gminy Zagórz. Ogłoszenie list naboru do poszczególnych zadań projektowych nastąpi najpóźniej 28 lutego 2016r i podane zostanie do wiadomości na stronach: www.parafia-tarnawa.pl i www.zagorz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej oraz Filii Przedszkola w Zagórzu ul. Słowicza 7.

 W ramach Projektu Aktywność dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy nordic walking - wybierz sam.”, przewidziano 4 zadania jednostkowe:

Czytaj więcej: Nowy Projekt Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa”