Aktualności

ZMIANY W PROGRAMIE „RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW”

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Podkarpacki Oddział Regionalny

Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

Prezes ARiMR ogłosił 18 maja 2018 r. termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Wsparcie na "Restrukturyzacje małych gospodarstw" finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Aby umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z premii na "Restrukturyzację małych gospodarstw", w tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania tego wsparcia w porównaniu z poprzednimi naborami. W tym przypadku chodzi o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tegorocznym naborze wystarczy by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz by w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc np. wymagana powierzchnia gospodarstwa - jego minimalna wielkość to 1 ha czy wielkość ekonomiczna gospodarstw - mniejsza niż 10 tys. euro. Rolnik zobowiązany jest również, tak, jak w poprzednich naborach, do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. Wnioskom przyznane zostaną punkty na podstawie kryteriów wyboru operacji a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Czytaj więcej: ZMIANY W PROGRAMIE „RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW”

XVIII Wędkarskie Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży za nami! (GALERIA ZDJĘĆ)

Fot. Jerzy Zuba
W  sobotni  (02.06) poranek nad stawami w sanockich "Sosenkach" odbyły się coroczne zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, organizowane przez koło PZW Zagórz. Wzorem lat ubiegłych, XVIII edycja zmagań młodych adeptek i adeptów wędkarstwa spotkała się z dużym zainteresowaniem obfitując w liczne połowy i niezapomniane wędkarskie emocje.
 
Rywalizacja odbywająca się w dwóch kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) stała się wyśmienitym pretekstem do rodzinnego spędzania czasu na łonie przyrody dostarczając przy okazji sportowych emocji w duchu fair play. Spośród 21 wędkarzy startujących w grupie młodszej medalowe pozycje zajęli: 1. Kamil Ogarek (2220 pkt), 2. Gabriela Głowacka (1019 pkt), 3. Kacper Zuba (1001 pkt). W 9 - osobowej kategorii gimnazjalnej miejsca na podium wywalczyli: 1. Aleksandra Krzywda (1193 pkt), 2. Bartłomiej Husak (763 pkt) oraz 3. Jakub Kurylak (672 pkt)
 
Laureaci medalowych lokat zostali uhonorowani pucharami, dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy zawodów zadbali aby nikt z ich uczestników nie odszedł z
pustymi rękoma. Nagrody wręczali: Ernest Nowak - Burmistrz Zagórza, Tomasz Pyrć - Prezes Koła PZW w Zagórzu, Grzegorz Krzywda - Wiceprezes d/s Sportu oraz Janusz Skóra - Sędzia Główny Zawodów.
Tradycyjnym zwieńczeniem zawodów był poczęstunek. Na wszystkich uczestników wędkarskiej rywalizacji czekały: napoje, kiełbaska z grilla oraz słodycze. Sukces organizacyjny imprezy po raz osiemnasty organizowanej przez Koło PZW w Zagórzu nie byłby możliwy bez wsparcia i zaangażowania ze strony licznych sponsorów, wśród których znaleźli się: Gmina Zagórz, firmy: SumiRiko, Automet, Troja, Sklep Ray Mariusz Fedak, Tarzan, PGNiG Sanok, Zbigniew Konik, Wojciech Niżnik, Falklandy, Sklep Stihl - Wolan, sklepy wędkarskie w Zagórzu, Sanoku i Lesku oraz Andrzej Sitek.
 

„A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów Barskich”

„A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów Barskich” pod takim hasłem 29 maja 2018 roku odbył się Międzypowiatowy Konkurs Historyczny w 250 rocznicę zawiązania Konfederacji Barskiej. Organizatorem tego konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz pan Ernest Nowak oraz dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu pani Aniceta Brągiel. Honorowym patronatem konkurs objął Marszałek Sejmu RP pan Marek Kuchciński oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl.

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Łącznie wzięło udział 29 osób. Uczniowie rozwiązywali trudny test złożony z 18 zadań,
 na co mieli 60 minut.

Czytaj więcej: „A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów Barskich”

Uroczyste przekazanie wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z terenu Gminy Zagórz

W dniu 28 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu nastąpiło uroczyste przekazanie wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z terenu Gminy Zagórz współfinansowanego ze środków – Funduszy Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Po podpisaniu stosownych umów, sprzęt i gratulacje dla strażaków przekazali Burmistrz Zagórza Ernest Nowak oraz Poseł na Sejm RP Piotr Uruski.

W ramach zadania zostały zakupione 3 defibrylatory AED Philips HS1 wraz z zestawem szkoleniowym oraz 6 zestawów ratowniczych PSP-R1. Każda z jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – OSP Zagórz, OSP Poraż, OSP Tarnawa Górna otrzymała defibrylator AED oraz zestaw ratowniczy PSP-R1, natomiast pozostałe 3 zestawy ratownicze przekazano jednostkom OSP Czaszyn, OSP Łukowe i OSP Tarnawa Dolna.

Koszt realizacji zadania to 48525,30 zł, z czego wkład własny Gminy wyniósł 485,25 zł, natomiast pozostała część - 48040,05 zł została sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@zagorz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz. 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina w Zagórzu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, tel. 13 46 22 062 e-mail: urzad@zagorz.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, e-mail: iod@zagorz.pl

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Organy władzy publiczne działają na podstawie i w granicach prawa.

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców. W zależności od rodzaju spraw: podmiotom przetwarzającym w imieniu administratora, innym administratorom, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Urząd pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO takie jak:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.