Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

zawiadamia, że od 1 sierpnia 2017 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą z dnia 5 lipca 2017 r. Nr XLIV/239/2017 Rady Miejskiej w Zagórzu w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki takiej opłaty, od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały dwie nowe stawki opłaty:

  • 7,90 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 11,20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny;

Zgodnie z treścią przepisów ww. ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają pisemne zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych już w złożonych dotychczas deklaracjach.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie i sposobie płatności, tj. do 15-go dnia miesiąca za dany miesiąc, na numer indywidualnego rachunku  bankowego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

Ernest Nowak

 

Ogłoszenie - przetarg ofertowy na demontaż i sprzedaż nieczynnego wyciągu narciarskiego orczykowego

Ogłoszenie

1. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ofertowy na demontaż i sprzedaż nieczynnego wyciągu narciarskiego orczykowego usytuowanego w obrębie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Zakucie” przy ul. Leśnej w Zagórzu.
2. Nazwa, typ, charakterystyka:
1) Producent: POLSPORT,
2) Typ: wyciąg orczykowy,
3) Rok budowy: 1984
4) Nr ser: bez numeru,
5) Stacja dolna z kołem napędowym:
a) silnik elektryczny 380V, 23,8 kW,
b) motoreduktor MTK-160, 11 kW
6) Stacja górna z kołem.
7) Podpory trasowe szt. 4 z krążkami prowadzącymi linę.
8) Lina stalowa nierdzewna 0 12 mm.
9) Odciągi.
10) Prędkość ok. 2 m/s
11) Różnica wysokości 70 m, przepustowość 400 osób/godz.
3. Opis wyciągu narciarskiego orczykowego:
Wyciąg orczykowy składa się ze stalowej liny bez końca, wprawianej w ruch obiegowy przez koło napędzane silnikiem elektrycznym. Podobne koło jednak bez napędu znajduje się na stacji górnej wyciągu. Do liny przyczepione są w pewnych odstępach specjalne zaczepy wyposażone w sprężynowy mechanizm zwijający linkę, gdy nie jest ona obciążona, na końcu której zamocowany jest orczyk. Pomiędzy dolnym i górnym kołem rozstawione są specjalne podpory wyposażone w krążki prowadzące linę tak, aby lina przebiegała nad ziemia na wysokości kilku metrów. Wyciąg orczykowy nie funkcjonuje, nie posiada odbioru TDT i GOPR. Na wyposażeniu wyciągu znajduje się 44 szt. orczyka typu talerzykowego.
4. Cena minimalna demontażu i sprzedaży wyciągu narciarskiego orczykowego 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie lub przesłanie oferty w terminie do dnia 03 sierpnia 2017 r. godz. 15.00 pod adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, w zaklejonej kopertce podpisanej „Przetarg na demontaż i sprzedaż nieczynnego wyciągu narciarskiego orczykowego”. Nie otwierać do 03 sierpnia 2017 r. Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie.
7. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
8. Wszelkich informacji o sprzedawanym wyciągu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2 (Stanisław Ball) tel. 13 46-22-062 wew. 69.

Czytaj więcej: Ogłoszenie - przetarg ofertowy na demontaż i sprzedaż nieczynnego wyciągu narciarskiego orczykowego