Aktualności

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza otwarty nabór Partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18 zamieszczone są na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zagórz”.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Szanowni Państwo – kierowcy i mieszkańcy Powiatu Sanockiego

Apelujemy i prosimy!

Dla Państwa informacji przekazujemy kilka ważnych przyczyn, które najczęściej występują podczas rejestracji/przerejestrowania Waszych pojazdów i powodują dla Was kłopoty, a po ich usunięciu wcześniej, proces rejestracji/wyrejestrowania przebiegłby bez zdenerwowania i odbył się „za jednym podejściem do okienka”. Najczęstsze przyczyny konieczności ponownego zapisania się do kolejki po żeton to:

  • Błędy w fakturach i umowach przeniesienia własności ( pomyłki w VIN, adresowe, brak podpisów współwłaścicieli ) dostarczanie kserokopii umów, faktur, postanowień
    o dziedziczeniu - zamiast oryginałów
  • Brak ważnych badań technicznych pojazdów, konieczność wykonania badania dodatkowego w przypadku zakupu auta po kolizji lub po elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję
  • Brak wydanej wcześniej karty pojazdu, polisy OC, upoważnień od współwłaścicieli, którzy nie stawili się przy okienku, czy tablic rejestracyjnych, które należy zdać przy przerejestrowaniu pojazdu spoza powiatu sanockiego lub przy jego złomowaniu, czasowym wyrejestrowaniu
  • W przypadku pojazdów z zagranicy często brakuje potwierdzenia zapłaconej akcyzy, co uniemożliwia wydanie tablic na przejazd do wykonania badania technicznego; niewłaściwie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego dokumenty, czy błędy w zaświadczeniu od diagnostów też powodują, że trzeba ponownie stawić się do rejestracji

     Gdyby nie te przyczyny, rejestracja trwałaby krótko i nie powodowała nerwowości u klientów, którzy często wręcz wymuszają na pracownikach Wydziału wydanie tymczasowego dowodu rejestracyjnego. Dlatego apelujemy, aby zaglądać na nasze strony internetowe, gdzie opisane są wszelkie procedury, wymagane dokumenty do każdej z czynności:

Czytaj więcej: Szanowni Państwo – kierowcy i mieszkańcy Powiatu Sanockiego

PRZY FILMIE O TURYSTYCE

                             

W czwartek 28 lutego br. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu odbył się pokaz filmu pt. „Polsko – słowackie podróże w czasie” zrealizowanego w partnerstwie z miastem Medzilaborce w ramach ubiegłorocznej edycji unijnego programu Interreg.
Projekcja z udziałem przedstawicieli zagórskiego samorządu, Lasów Państwowych, przewodników turystycznych, dziennikarzy, gestorów bazy noclegowej oraz właścicieli biur turystycznych dała asumpt do ożywionej i twórczej dyskusji na temat uatrakcyjnienia oferty turystycznej Gminy Zagórz. Co ciekawe analogiczne forum po raz pierwszy odbyło się w Zagórzu 3 lata temu w bardzo zbliżonej obsadzie personalnej. Jego uczestnicy postulowali wówczas uporządkowanie i uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej centrum Zagórza. Ten ambitny postulat doczekał się realizacji w formie skweru zlokalizowanego przy siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu z centralnym punktem w postaci pomnika Nieznanego Konfederata Barskiego. Budowę monumentu powstałego w dużej mierze dzięki funduszom zewnętrznym (m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) wsparły również finansowo m.in. Lasy Państwowe. Fakt ten przypomniała prowadząca spotkanie Ewa Baranowska witając wśród zaproszonych gości Piotra Łańskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Komańcza oraz Zbigniewa Pawłowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko.
- Wsparliśmy budowę pomnika Nieznanego Konfederata Barskiego w Zagórzu gdyż tego rodzaju inicjatywy dają nam możliwości łączenia naszej działalności w zakresie ochrony przyrody z promocją turystyki i edukacją historyczną. Szlak turystyczny obejmujący miejsca związane z Konfederacją Barską cieszyłby się na pewno dużą popularnością stwarzając pretekst do jednoczesnego poznawania atrakcji przyrodniczych. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i współpracę – zapewnił Zbigniew Pawłowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko.

Czytaj więcej: PRZY FILMIE O TURYSTYCE