Aktualności

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Ogłoszenie wyników rekrutacji uczestników do projektu:  
„Zwiększenie potencjału Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej”

przedszkole 1 1024

przedszkole 2 1024

"Nie pal śmieci - nie truj siebie i innych"

W nawiązaniu do krytycznych sygnałów dotyczących jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Zagórz prezentujemy Państwu film sfinansowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Bezpłatne szkolenie - BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCJNE RPO WP

Bezpłatne szkolenie - BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCJNE RPO WP
 
Informujemy, że na stronie www.szkolenia.podkarpackie.pl rozpoczęto rekrutację na bezpłatne szkolenie z zakresu ubiegania się o dofinansowanie ze środków działania 1.1 B Bezpośrednie dotacje inwestycjne RPO WP. Szkolenie odbędzie się 4 marca w sali audytoryjnej UMWP przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, a poprowadzą je pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP.
 
PROGRAM SZKOLENIA (rozpoczęcie - godz. 9.00):
 

1.    Kto może ubiegać się o dofinansowanie projektów – podmioty uprawnione do aplikowania.

2.    Podstawa prawna ubiegania się o dofinansowanie – zasady udzielania pomocy de mnimis.

3.    Poziom dofinansowania, maksymalna i minimalna wartość projektów.

4.    Przykładowe rodzaje projektów.

    Wydatki kwalifikowalne, kwalifikowalność wydatków jako proces.
    Omówienie wymogów formalnych (regulaminu konkursu).
    Omówienie kryteriów oceny projektów.
    Trwałość projektu.
    Uwagi nt. wypełniania wniosku o dofinasowanie oraz  sporządzania biznesplanu.
    Realizowanie projektów zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych”.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie na ww. stronie, za pośrednictwem formularza online (zakładka REJSTRACJA). Liczba miejsc ograniczona.